Test 04 - prawo i ekonomia

Dokończ następujące zdania.
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskuje numer identyfikacji podatkowej na podstawie złożonego do Urzędu Skarbowego druku
NIP-3.
NIP-3.
Podatkiem pośrednim jest podatek
A. od nieruchomości.
B. od towarów i usług.
C. dochodowy od osób fizycznych.
D. od czynności cywilnoprawnych.
od towarów i usług ( VAT )
Jaki papier wartościowy wystawia państwo, jeżeli chce zaciągnąć pożyczkę?Obligacje.
Spółką kapitałową jest spółkaakcyjna.
Jaka deklaracja służy rozliczeniu rocznemu z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu?
PIT-28
PIT-28
Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się
A. żywności.
B. odzieży.
C. sprzętu RTV.
D. maszyn produkcyjnych.
maszyn produkcyjnych.
Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest
A. udostępnianie sejfów bankowych.
B. prowadzenie bada ń marketingowych.
C. gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów.
D. inwestowanie na Gie łdzie Papierów Wartościowych.
gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów.
Absolwent technikum podjął w dniu 1 stycznia 2005 r. pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. Na dzień 1 lipca 2005 r. będzie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego wynoszącego

5 dni
Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to
A. 1%
B. 2,5%
C. 3%
D. 4,5%
4,5%
Na rynku pojawił się nowy produkt. Ceny, ilości oferowane przez producenta oraz ilości nabywane przez konsumenta przedstawia tabela. Ile wynosi cena równowagi rynkowej?

54 zł