Systemy operacyjne

Dokończ następujące zdania.
Polecenie mkdir w systemie Linux służy dotworzenia nowego katalogu.
Jaki system plików należy zainstalować na komputerze, na którym istnieje potrzeba
zabezpieczenia danych na poziomie plików i folderów?
NTFS
Warstwa modelu ISO OSI, w której pracuje router, to warstwasieciowa.
System DNS służy donawiązywania połączeń ze wskazanym adresem IP.
Rodzaj licencji programu komputerowego, pozwalający na uruchamianie programu w dowolnym celu, dostosowywanie go do swoich potrzeb, rozpowszechnianie
niezmodyfikowanej kopii programu oraz na modyfikowanie i rozpowszechnianie własnych
ulepszeń programu, nazywa się
GNU GPL.
Powłoka systemu operacyjnego odpowiedzialna jest zakomunikację użytkownika z systemem operacyjnym.
W efekcie użycia jakiego polecenia w systemie Windows mógł być uzyskany obraz przedstawiony na załączonym zrzucie ekranu?
tracert
tracert www.interia.pl
Router otrzymał pakiet danych przeznaczony dla hosta o numerze IP 192.168.14.6. Jeżeli maska podsieci wynosi 255.255.255.0, to pakiet ten zostanie przekazany do podsieci192.168.14.0
Jakie urządzenie sieciowe stosuje się tylko do zwiększania zasięgu transmisji?Regenerator.
Z ilu bitów składają się adresy IPv4 i IPv6?IPv4 z 32 bitów, IPv6 ze 128 bitów.
Gdy komputer nie uzyska adresu IP z serwera DHCP, jest przydzielany automatycznie adres z puli 169.254.0.1–169.254.255.254 z domyślną maską 255.255.0.0. Usługa w systemie WINDOWS odpowiedzialna za ten przydział toAPIPA.
Do tłumaczenia adresów IP na adresy sprzętowe w sieci lokalnej jest używany specjalny protokół. Jego nazwa toARP.
Dekrementacja toinstrukcja zmniejszająca o jeden wartość zmiennej.
Program, który umożliwia tłumaczenie programu w języku programowania wysokiego
poziomu na kod gotowy do wykonania na komputerze, to
programator.
Zjawisko aliasingu w grafice komputerowej polega nawystępowaniu „schodków” na liniach ukośnych lub obrzeżach brył w obrazach
rastrowych.
W jaki sposób umieszcza się komentarze w kodzie pisanym w języku PASCAL?/* komentarz */
Wynikiem wykonania załączonego kodu programu dla zmiennych a = 5 i b = 19
będzie wyświetlenie ciągu liczb
pascal
5,7,8,10,11,13,14,16,17,19.
Zamieszczony obok schemat blokowy przedstawia instrukcję powtarzania, w której
pascal
instrukcja jest wykonywana przynajmniej raz.
Poniższa instrukcja SQL spowoduje wyświetlenie
sql select
wszystkich pól z tabeli osoba w kolejności alfabetycznej względem pola nazwisko.
Ile bloków decyzyjnych występuje na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu?
schemat blokowy
3
Przedstawiony fragment programu napisanego w języku PASCAL jest przykładem
zastosowania
algorytm rekurencyjny
algorytmu rekurencyjnego.
Dany jest schemat blokowy algorytmu. Jakie wartości uzyskamy na wyjściu, jeżeli
wprowadzimy odpowiednio a = 6, b = 4, c = 0?
schemat blokowy
-2,0,6
Algorytm obliczający silnię dla dowolnej liczby naturalnej podanej z klawiatury nie da się
zapisać
bez iteracji, rekurencji oraz instrukcji warunkowej.
W algorytmie nie nie występuje blok
schemat blokowy
decyzyjny.
Ile razy występuje blok przetwarzania w algorytmie przedstawionym poniżej?
schemat blokowy
4 razy
Ile różnych liczb w NKB można zapisać na 1 bajcie?256
Na przedstawionym schemacie blokowym karty dźwiękowej, blok oznaczony liczbą 3 jest odpowiedzialny za
karta dźwiękowa schemat
łączenie dźwięków pochodzących z różnych źródeł.
Magistrala FSB procesora pełni rolę ścieżki komunikacyjnej międzyprocesorem a kontrolerem pamięci.
Macierz RAID-5 zastosowana na serwerzezapisuje dane paskowane na kilku dyskach, natomiast sumy kontrolne są dzielone na kilka części, z których każda jest przechowywana na innym dysku.
Na przedstawionej płycie głównej nie występuje złącze
płyta główna
AGP.
Liczba (A1C)16 równa się(101000011100) 2
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych drukarek i skanerów?Punkty na cal.
Interfejs MIDI na karcie dźwiękowej służy do podłączaniainstrumentów muzycznych.
Jak nazywa się port, którego szkic przedstawiono na rysunku?
port com
COM
Przed przystąpieniem do wymiany karty sieciowej w komputerze, należyodłączyć kabel zasilający komputera.
Na rysunku przedstawiono urządzenie sieciowe. Zaznacz, którego z wymienionych zadań nie realizuje to urządzenie.
urządzenie sieciowe
Dostęp do internetu łączem telefonicznym.
Na przedstawionym zdjęciu płyty głównej
płyta główna
występują 2 złącza ISA, 1 złącze AGP, 4 złącza PCI.
Standardy złącza USB i FireWire pozwalają na podłączenie pewnej ilości urządzeń. Jest to maksymalnieoba złącza 127 urządzeń.
Celem stosowania zasilacza awaryjnego UPS nie jestuniknięcie zawirusowania systemu.
Dany jest schemat budowy współczesnego komputera PC. Wśród układów oznaczonych liczbami 1, 2, 3 wskaż układy zwane mostkiem północnym i południowym.
płyta główna
mostek północny 2
mostek południowy 3
Liczbę dziesiętną 1088 zapisano w systemie szesnastkowym. Który zapis jest poprawny?
440 (16)
Przyjrzyj się schematowi mikrokomputera i wybierz prawidłowy opis układów 1, 2, 3.
schemat mikrokomputera
pamięć ROM - 1
pamięć RAM - 2
mikroprocesor - 3
Jakim formatem grafiki jest format SVG?wektorowej
Obraz rastrowy ma wymiary 1600 × 1200 pikseli. W jakiej rozdzielczości należy go wydrukować, aby wypełnił kartkę (200 × 150) mm?Około 200 dpi.
Jaki program w edytorze MS Word należy uruchomić w celu wyszukiwania synonimów?Tezaurus.
Który format pliku graficznego obsługuje kanał alfa?PNG
Pasta, nakładana między procesorem a radiatorem, jest stosowana w celuzwiększenia przepływu ciepła do radiatora.
Właściwy stosunek oddechów do uciśnięć mostka podczas reanimacji dorosłych wynosi:30 uciśnięć – 2 oddechy.
Które ze zdań stoi w sprzeczności z zasadami BHP przy pracy na komputerze?Górny brzeg ekranu powinien znajdować się wyżej niż poziom oczu pracownika.
Ratując osobę porażoną prądem, należy pamiętać o właściwej kolejności działań. Dopiero po odłączeniu porażonego od prądu możemy przystąpić do udzielenia bezpośredniej pomocy. Osobę nieprzytomną, oczekującą na profesjonalną pomoc medycznąukładamy w pozycji leżącej bocznej.