Sieci komputerowe

Dokończ następujące zdania.
W sieci lokalnej urządzeniami dostępu są:karty sieciowe.
W sieciach rozległych urządzeniami dostępu są:modemy.
Jakie urządzenie w sieciach lokalnych odbiera przesyłane sygnały, wzmacnia je i wysyła z powrotem do sieci, a ponadto umożliwia przyłączenie do sieci wielu urządzeń?koncentrator ( hub )
Jakie są składniki programowe sieci?protokoły, sterowniki urządzeń, oprogramowanie komunikacyjne
Co określa sposoby komunikowania się urządzeń?protokoły
Jak nazywają się programy umożliwiające działanie urządzeniom, takim jak karty sieciowe?sterowniki urządzeń
Ze względu na obszar jaki obejmują swoim zasięgiem sieci komputerowe dzielimy na:LAN, MAN, WAN
Sieć szkolna może być przykładem sieciLAN.
Internet jest przykładem sieciWAN ( sieci rozległe ).
Komputer, który udostępnia zasoby lub usługi jest nazywanyserwerem.
Komputer lub inne urządzenie korzystające z zasobów udostępnianych jest nazywaneklientem.
W jakiej architekturze każdy użytkownik może jednocześnie udostępniać zasoby swojego komputera oraz korzystać z zasobów innych komputerów?peer-to-peer
Jakim typem sieci jest sieć Novell NetWare?klient-serwer
Jakim typem sieci jest sieć zbudowana na podstawie systemów Windows Server 2003?klient-serwer
Urządzenie, które zamienia cyfrowe dane generowane przez komputer na sygnały analogowe i wysyła je za pomocą sieci to:modem.
Jakie urządzenie jest wykorzystywane do połączenia komputera z Internetem za pośrednictwem stacjonarnej linii telefonicznej?modem
Jakie urządzenie przekształca ramki danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej?karta sieciowa
Jakie urządzenie łączy komputer z lokalną siecią komputerową?karta sieciowa
Gdzie jest zapisany adres fizyczny MAC karty sieciowej?w pamięci ROM
Jaki adres ma karta sieciowa w standardzie Ethernet?adres fizyczny MAC
Jak inaczej jest nazywany wzmacniak ( repeater )?regenerator
Jakie urządzenie służy do wzmacniania lub regeneracji sygnału?wzmacniak ( repeater ) = regenerator
Jak dzielą się koncentratory ( hub )?pasywne i aktywne
Jaki rodzaj koncentratora wzmacnia sygnał?aktywny
Jak nazywa się urządzenie, które służy do łączenia segmentów sieci?most ( bridge )
Jakie urządzenie po otrzymaniu ramki danych sprawdza adres miejsca docelowego i określa, do jakiego segmentu należy przesłać daną ramkę?most ( bridge )
Ile portów posiada most (bridge)?2
Z jakimi prędkościami pracują przełączniki symetryczne?z jednakowymi prędkościami
Z jakim prędkościami pracują przełączniki asymetryczne?z różnymi prędkościami
Jakie urządzenie zapewnia stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego?punkt dostępowy ( Access Point )
Jakie urządzenie jest stosowane do łączenia sieci, np. do przyłączania sieci LAN do Internetu?router
Jak nazywa się urządzenie, za pośrednictwem którego komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami z innych sieci?brama sieciowa ( gateway )
W sieci TCP/IP domyślna brama oznacza:router.
Komputer, który udostępnia zasoby lub usługi jest nazywanyserwerem.
Urządzenie, które zamienia cyfrowe dane generowane przez komputer na sygnały analogowe tomodem.
Jak oznacza się skrętkę nieekranowaną używaną do budowy sieci w standardzie FastEthernet?100BaseTX
Adres przyporządkowany karcie Ethernet podczas produkcji i zapisany w pamięci karty toadres MAC.
Dane przesyłane w sieci Ethernet są podzielone na fragmenty nazywaneramki.
Czy pole czasu życia pakietu TTL jest umieszczone w ramce Ethernet?NIE
W przypadku wykrycia kolizji w sieci Ethernet karta sieciowaprzerywa transmisję, a następnie próbuje ponownie wysłać dane.
Skrętka, stosowana w budowie sieci komputerowych, składa się zczterech par przewodów.
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w jednej ramce w sieci Ethernet wynosi1500 bajtów.
Jaka topologia fizyczna nie jest podstawową topologią stosowaną w budowie sieci lokalnych?topologia rozgałęzionej gwiazdy
Wymień elementy sprzętowe sieci.urządzenia transmisji
urządzenia dostępu
urządzenia wzmacniania przesyłanych sygnałów
Co jest urządzeniem dostępu w sieci lokalnej?karta sieciowa
Co jest urządzeniem dostępu w sieci rozległej?modem
Jakie urządzenie pełni funkcję wzmacniania przesyłanych sygnałów w sieciach lokalnych?koncentrator (hub)
Jakie są składniki programowe sieci?protokoły
sterowniki urządzeń
oprogramowanie komunikacyjne
Z ilu par przewodów składa się skrętka?4
Dlaczego przewody w skrętce są wspólnie skręcone?żeby zmniejszyć oddziaływanie elektromagnetyczne przewodów na siebie
Jakie są typy skrętki?nieekranowana UTP
ekranowana STP
W jakich sieciach stosuje się skrętkę kategorii 3 (CAT 3)?w starszych sieciach o przepustowości do 10 Mb/s
W jakich sieciach stosuje się skrętkę kategorii 5 (CAT 5)?w szybkich sieciach o przepustowości do 100 Mb/s
W jakich sieciach stosuje się skrętkę kategorii 5e (CAT 5e)?w szybkich sieciach o przepustowości do 100 Mb/s lub 1 Gb/s
W jakich sieciach stosuje się skrętkę kategorii 6 (CAT 6)?w sieciach o przepustowości do 10 Gb/s
W jakich sieciach stosuje się skrętkę kategorii 7 (CAT 7)?w sieciach o przepustowości powyżej 1 Gb/s