Protokoły sieciowe TCP/IP - test 4

Dokończ następujące zdania.
Transmisja dwukierunkowa, naprzemienna, określana jest teminem:half duplex (półdupleks)
Transmisja przeznaczona tylko dla jednego odbiorcy określana jest terminem:unicast
Rozmiar domen rozgłoszeniowych jest ograniczony przez:routery
Domeny kolizyjnej nie ogranicza:koncentrator
Ile warst jest w modelu sieci OSI?7
Ile warst jest w modelu sieci TCP/IP?4
Router podejmuje decyzję o trasie pakietu na podstawie:adresu docelowego IP i tablicy routingu
Jakie pole nagłówka IP jest zmieniane podczas przechodzenia przez router w sieci rozległej?TTL
Za odwzorowanie nazwy domenowej na adres IP odpowiadaDNS
W jakie warstwie pracuje protokół IP?sieciowej
Do testowania połączenia między komputerami używa się polecenia:ping
Zbiór zasad i norm, których muszą przestrzegać komunikujące się ze sobą urządzenia, jest nazywany:protokołem komunikacyjnym
Komunikacja między urządzeniami może przebiegać w trybie:połączeniowym i bezpołączeniowym
Jak nazywamy tryb transmisji w którym jedno urządzenie wysyła dane do dokładnie jednego urządzenia?unicast (jednostkowy)
Urządzenia nadawcze mogą wysyłać informacje do wszystkich dostępnych urządzeń. W tym przypadku adresem docelowym jest specjalny adres nazywany:rozgłoszeniowym (broadcast)
Jak inaczej określa się adres rozgłoszeniowy?broadcast
Gdzie dane przeznaczone są do wybranej grupy urządzeń?w rozgłaszaniu grupowym (multicast)
Przykładem jakiej transmisji jest emisja audycji radiowych?transmisji jednokierunkowej (simplex)
Jak określa się transmisję, w której odbiornik nie może przesłać odpowiedzi ani innych danych?transmisja jednokierunkowa (simplex)
Jak inaczej określa się transmisję dwukierunkowa, naprzemienną?
W danym momencie jest ustalony tylko jeden kierunek transmisji.
half-duplex (półdupleks)
Przykładem jakiej transmisjii jest radio CB?półdupleks (half-duplex)
Jak inaczej jest określana transmisja jednoczesna i dwukierunkowa?dupleks (full-duplex)
Przykładem jakiej transmisji jest rozmowa telefoniczna?dupleks (full-duplex)
W jakim przypadku są stosowane protokoły zawodnego transportu danych?w przypadku przesyłania dźwięku i obrazu na żywo
W jakim przypadku są stosowane protokoły zapewniające niezawodny transport danych?w przypadku niektórych usług sieciowych takich jak poczta elektroniczna, transfer plików, pobieranie stron internetowych
Co oznacza skrót OSI?Open Systems Interconnection
Jakie warstwy zapewniają współpracę z oprogramowaniem realizującym zadania użytkownika systemu komputerowego?trzy warstwy górne (aplikacji, prezentacji, sesji)
W jakiej warstwie działają klient i serwer?w warstwie aplikacji
Na jakiej warstwie działają takie aplikacje sieciowe jak poczta elektroniczna, przeglądarka stron WWW itp.?w warstwie aplikacji
Jaka warstwa odpowiada za kompresję i szyfrowanie?warstwa prezentacji
Zadaniem jakiej warstwy jest zarządzanie przebiegiem komunikacji podczas połączenia między dwoma komputerami?warstwy sesji
Jaka warstwa nadzoruje połączenie i kontroluje, która aplikacja łączy się z którą?warstwa sesji
Zadaniem czterech najniższych warstw jest:transmisja danych
Co oznacza skrót PDU?Protocol Data Unit - jednostka danych
Jaka warstwa dzieli dane na segmenty?transportowa
Jaka warstwa jako jedyna dysponuje wiedzą dotyczącą fizycznej topologii sieci?warstwa sieciowa
W jakiej warstwie jednostką danych jest pakiet?w warstwie sieciowej
Jaka warstwa odpowiada za adresowanie logiczne węzłów sieci (adresy IP)?warstwa sieciowa
Co oznacza skrót CRC?Cycling Redundancy Check - kontrola błędów
Jaka warstwa definiuje mechanizmy kontroli błędów CRC?warstwa łącza danych
Jaka warstwa zapewnia dostarczanie ramek informacji do odpowiednich węzłów sieci na podstawie fizycznego adresu MAC karty sieciowej?warstwa łącza danych
W jakiej warstwie jednostką danych jest ramka?w warstwie łącza danych
Na jakie podwarstwy dzieli się warstwa łącza danych?LLC (Logical Link Control - sterowania łączem danych) i
MAC (Media Access Control - sterowania dostępem do nośnika)
Jaka warstwa ustala sposób przesyłania bitów i odległości przerw między nimi?warstwa fizyczna
Gdzie jest umieszczony adres IP nadawcy i odbiorcy?w nagłówku pakietu (w warstwie sieciowej)
Gdzie jest umieszczony adres MAC nadawcy i odbiorcy i stopka zawierająca pole kontroli parzystości CRC?w nagłówku ramki (w warstwie łącza danych)
Jak nazywamy proces podziału strumienia danych na jednostki danych i opatrzenia ich nagłówkami?enkapsulacją (encapsulation)
Jak nazywa się proces odwrotny do procesu enkapsulacji?dekapsulacją
W jakiej warstwie działa router?w warstwie 3 - sieciowej
W jakiej warstwie działa przełącznik, most i karta sieciowa?w warstwie 2 - łącza danych
W jakiej warstwie działa koncentrator (hub), regenerator?w warstwie 1 - fizycznej