Praca w trybie MS-DOS

Dokończ następujące zdania.
System operacyjny to zbiór programów, którezarządzają komputerem i nadzorują jego pracę.
Jakie polecenie wyświetli zawartość pliku spis.txt, znajdującego się w folderze bieżącym?type spis.txt
Jakiego polecenia należy użyć, aby wykonać dokładną kopię dyskietki?diskcopy
W folderze bieżącym znajdują się pliki z rozszerzeniem .txt oraz .bat. Jakie polecenie skasuje wszystkie pliki z rozszerzeniem .bat z bieżącego folderu?del *.bat
Polecenie systemowe treewyświetla drzewo folderów dysku.
Polecenie systemowe dir umożliwiaprzeglądanie zawartości folderu.
Wyświetlone polecenie A:\PRACE oznacza, żeznajdujemy się na dyskietce, w folderze PRACE
Plik wsadowy ma rozszerzenie.bat.
Skrót DOS oznaczaDisk Operating System.
Ile pamięci dostępnej ma DOS?640 kB
Z jakich warstw składa się architektura DOS?BIOS-u, jądra systemu, interfejsu użytkownika command.com
Gdzie jest umieszczony BIOS?w pamięci stałej komputera
Co oznacza i jaką funkcję pełni command.com?oznacza interfejs użytkownika i tworzy mało efektowną powłokę tekstową
Jaką komendą uruchamia się wiersz poleceń?cmd
Jakim poleceniem kończymy sesję systemu DOS?exit
Co to są pliki PIF?Program Information File - udostępniają systemowi Windows informacje dotyczące najlepszego sposobu uruchamiania programów opartych na systemie DOS
Jakie pliki udostępniają systemowi Windows informacje dotyczące najlepszego sposobu uruchamiania programów opartych na systemie DOS?pliki PIF (Program Information File)
Z jakim systemem należy kojarzyć pliki PIF?MS-DOS
Polecenia wewnętrzne systemu operacyjnego są realizowane przez:jądro systemu operacyjnego i dostępne są zawsze.
Polecenia zewnętrzene systemu operacyjnego są wykonywane jako:programy zapisane w plikach umieszczonych w folderze systemowym.
Jakie polecenie tworzy folder?md
Jakie polecenie zmienia nazwę pliku lub folderów?ren
Jakie polecenie usuwa pusty folder?rd
Jakie polecenie wyświetla zawartość pliku tekstowego bez jego modyfikacji?type
Jakie polecenie kopiuje pliki i foldery łącznie z podfolderami?xcopy
Jakie polecenie formatuje dysk w określonym woluminie?format
Jakie polecenie kopiuje zawartość dyskietki ze stacji źródłowej?diskcopy
Jakie polecenie sprawdza dysk i pliki w poszukiwaniu błędów?chkdsk
Jakie polecenie wyświetla atrybuty plików i folderów?attrib
Wymień atrybuty plików i folderów.+r, -r - plik tylko do odczytu
+a, -a - plik archiwalny
+s, -s - plik systemowy
+h, -h - plik ukryty
Jakim poleceniem możemy sprawdzić ilość dostępnej pamięci?mem
Do jakiej pamięci standardowo są ładowane system i sterowniki?do pamięci konwencjonalnej
Jak nazywa się plik zawierający komendy systemu operacyjnego DOS, dzięki któremu możemy ustawić konfigurację systemu?config.sys
Jaki plik jest ładowany przed plikiem autoexec.bat?config.sys
W jaki sposób można edytować plik config.sys?edytorem tekstu np. Notatnikiem
Jaki plik zawiera komendy systemu operacyjnego DOS, które są wykonywane podczas startu komputera?autoexec.bat
Jaki plik przekazuje systemowi informacje, które aplikacje mają być uruchomione automatyczne przy jego starcie, jak ma być zarządzana pamięć operacyjna i jak ma być skonfigurowany system?autoexec.bat
Jaki program służy do ustawiania zmiennych systemowych, ładowania sterowników i uruchamiania programów działających w tle ewentualnie do uruchamiania nakładki systemowej?autoexec.bat
Do czego służy plik config.sys?konfiguruje ładowane na starcie sterowniki urządzeń, włącza i wyłącza składniki DOS-u, ustawia limit zasobów
Do czego służy plik autoexec.bat?do ustawiania zmiennych systemowych, ładowania sterowników i uruchamiania programów działających w tle ewentualnie do uruchamiania nakładki systemowej
Co umożliwia plik wsadowy?umożliwia wykonanie dowolnego ciągu poleceń systemu MS-DOS
Jakie rozszerzenie ma plik wsadowy?.bat
Jakie polecenie w pliku wsadowym wyświetli na ekranie napis "tekst"?ECHO tekst
Jakie polecenie w pliku wsadowym zmienia wartość parametru pliku wsadowego?SHIFT
Jakie polecenie w pliku wsadowym sprawdza, czy w podanej ścieżce znajduje się nazwa pliku wpisana jako argument wyszukiwania?EXIST