Test 24

Dokończ następujące zdania.
W Turbo Pascalu funkcją standardową wykorzystywaną w programie do zamieniania małych liter na duże jest funkcjaupcase.
W Turbo Pascalu funkcją standardową wykorzystywaną w programie do zaokrąglania liczb jest funkcjaround.
W Turbo Pascalu funkcją standardową wykorzystywaną w programie do ucinania części ułamkowejtrunc.
W Turbo Pascalu funkcją standardową wykorzystywaną w programie do zwracania części po przecinkufrac.
W Turbo Pascalu funkcją standardową wykorzystywaną w programie do zwracania losowej liczby z przedziału <0,1>random.
Pisanie kilku funkcji o takich samych nazwach, ale z różnymi parametrami, jest nazywaneprzeciążeniem funkcji.
W programowaniu występowanie pod taką samą nazwą wielu funkcji różniących się zestawem argumentów nazywane jest:przeciążeniem funkcji.
Typ zmiennych używanych do przechowywania ułamków tofloat
typ zmiennopozycyjny (zwany również zmiennoprzecinkowym), reprezentujący liczby rzeczywiste (4 bajty)
Ten typ oznacza liczby zmiennoprzecinkowe czyli ułamki.
Zmienne definiowane na zewnątrz wszystkich funkcji nazywają sięzmiennymi globalnymi.
Jaki operator w C++ zwraca część całkowitą z dzielenia?/
Jaki operator w C++ zwraca resztę z dzielenia?% (Dzielenie modulo)
Jaki operator w C++ jest iloczynem logicznym?&&
Jaki rodzaj zmiennych składowych w języku C++ jest współdzielony przez wszystkie egzemplarze klasy?static
Operator zakresu to:::
Blok pamięci RAM karty graficznej, współczesnego akceleratora grafiki 3D, służyprocesorowi GPU jako przestrzeń robocza do przechowywania aktualnie przetwarzanych danych graficznych.
Liczniki są układami cyfrowymi sekwencyjnymi zbudowanymi z odpowiednio połączonych ze sobą:przerzutników symetrycznych.
Zgodnie z prawem autorskim bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu jego legalny użytkownik możeutworzyć jedną kopie zapasową na własny użytek.
Zasadą działania Plug&Play jest:rozpoznawanie urządzenia i doinstalowanie sterownika.
Tworząc konto użytkownika za pomocą konsoli MMC, użytkownik posiada uprawnienia domyślne:użytkownika.
Ostatnim etapem realizowanym przez BIOS jestodszukanie pierwszego sektora dysku startowego MBR (Master Boot Record) i wczytanie z niego do pamięci RAM.
Ile znaków może mieć nazwa pliku bez rozszerzenia w systemie operacyjnym DOS?do ośmiu znaków.
John von Neumann to człowiek, który stworzyłstrukturę pracy komputera, w której program i dane były załadowywane do pamięci.
Jeżeli użytkownik komputera zmienił ustawienia w BIOSie tak, że nie uruchamia się system operacyjny, to należy użyć opcjiLoad Setup Defaults
Jeżeli x=10, y=5, to wartość x, gdy x+=y*3+5 wynosi30 (5*3+5=20 + 10 = 30)
Zapis
for i:=2 to 20 do
w języku Turbo Pascal przedstawia instrukcję
iteracyjną
Za pomocą jakich elementów w języku C++ można uprościć deklarację wskaźnika do funkcji?polecenie #typedef
Dla pamięci RAM DDR3 efektywna częstotliwość taktowania wynosi 800 MHz. Ile wyniesie rzeczywista częstotliwość taktowania dla tego modułu?400 MHz
Partycje w Linuksie są numerowane odpowiednio:od 1 do 4 - partycje podstawowe, od 5 do 8 - partycje logiczne
Za co odpowiedzialny jest proces init w systemie operacyjnym?za uruchomienie programów na poszczególnych poziomach pracy w trybach wieloużytkownikowych.
W systemie Linux co oznacza polecenie who?sprawdza, kto jest aktualnie zalogowany.
W systemie Linux co oznacza polecenie chmod?zmiana praw dostępu do plików.
W systemie Linux co oznacza polecenie chown?zmiana właściciela pliku.
W systemie Linux co oznacza polecenie rmdir?usuwa katalogi.
Jakie polecenie służy do sprawdzania bieżących połączeń NetBIOS w sieci TCP/IP, aktualizowania pamięci podręcznej lmhosts oraz ustalania zarejestrowanych nazw i identyfikatora zakresu?nbtstat
Protokół Telnet daje możliwośćwydawania poleceń na zdalnym komputerze.
Celem mapowania dysku w sieci równoprawnej jestszybki dostęp do zasobu udostępnionego.
Jak jest przedstawiana architektura warstwowa systemu komputerowego?programy użytkownika -> kernel -> sprzęt
W ogólnym modelu systemu operacyjnego można wyszczególnić następujące warstwy przypisując im wyszczególnione zadania:powłokę, stanowiącą interfejs użytkownika (komunikacja z użytkownikiem)
jądro systemu realizujące jego funkcje (zarządzanie plikami, uruchamianie aplikacji)
warstwę odpowiedzialna za współpracę ze sprzętem (zarządzanie zasobami maszyny, komunikacja z innymi maszynami)
Kontroler ATA-2, EIDE dysku twardego pozwala na podłączeniedwóch urządzeń o przepustowości do 133 MB/s z ustawieniem jednego jako master drugiego jako slave
Interfejs ATAPI to standard umożliwiającypodłączenie do portów ATA/IDE również innych niż dyski twarde urządzeń pamięci masowej (np. napędy CD-ROM, DVD-ROM, napędy dyskietek ZIP)
Poniżej znajduje się kod jednej z kwerend SQL
SELECT produkty.[IDAlbumy], produkty.[NazwaAlbumu], produkty.[CenaZakupuNetto], produkty.[StawkaVAT] FROM produkty;
Jaka to kwerenda?
wybierająca
Parametr dysku twardego "UDMA 133" oznaczainterfejs dysku o przepustowości 133 MB/s.
Ile kolorów podstawowych zawiera model barw CMYK?4
W arkuszu kalkulacyjnym komórka D3 zawiera formułę
=$A3+B$3+C3
Jaką formułę będzie zawierała komórka D10 po skopiowaniu formuły z komórki D3?
=$A10+B$3+C10
Z jakich elementów składa się system oświetlenia i system optyczny skanera wykonanego w technologii CCD?jednej lub dwóch świetlówek, systemu luster, soczewek skupiających światło na czujniku CCD, filtrów RGB
W napędach optycznych występują bufory w postaci pamięci DRAM, których zadaniem jest:przyspieszenie transferu między napędem a płytą główną dzięki temu, że przechowują najczęściej odczytywane dane
Karta sieciowa NIC tokarta rozszerzeń lub adapter umożliwiający wysyłanie i odbieranie danych w sieci LAN.
Koncentratory i przełączniki pracujące w sieci LAN, w której nośnikiem transmisji jest kabel typu skrętka przygotowany zgodnie ze standardem TIA/EIA wysyłają dane przez styki ______, a odbierają sygnały przez styki ______:3 i 6 / 1 i 2
W serwerowni zaleca się stosowanie gaśnic pożarowychpianowych, oznaczonych literami AB.
Zgodnie z normą wartość eksploatacyjnego natężenia oświetlenia na stanowisku z monitrem ekranowym wynosi500 lx.
Podczas wyłączenia przez serwisanta wtyczki zasilającej komputer z uszkodzonego gniazdka, łuk elektryczny poparzył mu palce. Podczas udzielania mu pomocy przedlekarskiej należyna miejsce oparzenia nałożyć gazę wyjałowioną