Test 22

Dokończ następujące zdania.
Standard IEEE754 zapisu liczb zmiennoprzecinkowych w systemie dwójkowym przedstawia wzór: L(FP)=S.M.2E. Symbol M użyty we wzorze oznacza w przypadku zapisu liczby pojedynczej precyzji:część całkowitą liczby (mantysę), do zapisu której wykorzystuje się 23 bity
Liczbę pojedynczej precyzji w formacie "IEEE-754" zapisujemy za pomocą:32 bitów
Liczbę pojedynczej precyzji w formacie "IEEE-754" zapisujemy za pomocą trzydziestu dwóch bitów. Pierwszym bitem jest:bit znaku S (sign)
Liczbę pojedynczej precyzji w formacie "IEEE-754" zapisujemy za pomocą trzydziestu dwóch bitów. Dalej następuje ________ kodujących wykładnik 2 (cecha)8 bitów
Standard IEEE754 zapisu liczb zmiennoprzecinkowych definiuje również liczby podwójnej precyzji, których zapis składa się z64 bitów
Standard IEEE754 zapisu liczb zmiennoprzecinkowych definiuje również liczby podwójnej precyzji, których zapis składa się z 64 bitów, przy czym na wykładnik przypada11 bitów (BIAS=1023)
Standard IEEE754 zapisu liczb zmiennoprzecinkowych definiuje również liczby podwójnej precyzji, których zapis składa się z 64 bitów, przy czym na wykładnik przypada 11 bitów (BIAS=1023), a na mantysę52 bity.
System operacyjny Windows XP zainstalowany na systemie plików FAT32 nie ma możliwości:ustawienia limitu przestrzeni dyskowej.
Polecenie do manipulacji listami kontroli dostępu użytkowników do plików i katalogów to:CACLS ( Access Control Lists )
CACLS nazwa pliku/G użytkownik: uprawnienia -przyznaje prawa dostępu określonemu użytkownikowi ( Grant access rights )
CACLS nazwa pliku/P użytkownik: uprawnienia -zamienia prawa dostępu określonego użytkownika ( Replace access rights )
CACLS nazwa pliku/D użytkownik -odbiera prawa dostępu określonemu użytkownikowi ( Deny access to user )
CACLS nazwa pliku /T -zmienia listy ACL plików w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach.
Po naciśnięciu prawego przycisku myszy pojawia się:menu kontekstowe.
Zadaniem sterownika jest:komunikacja między systemem operacyjnym a urządzeniem.
W jakim języku programowania zamiast wskaźników używa się ulepszonej formy referencji, które nigdy nie mogą wskazywać na przypadkowy adres pamięci, mogą jedynie wskazywać na rzeczywisty obiekt lub mieć wartość null?Java
Który z operatorów w Turbo Pascalu zwraca część całkowitą z dzielenia?mod
Szyna adresowa (address bus) wykorzystywana w architekturze płyt głównych komputera jest to jednokierunkowa ścieżka przesyłania danych adresowanych zakodowanych w postaci dwójkowej, generowanych przez:procesor do pamięci komputera i urządzeń wejścia-wyjścia
Tablica wektorów przerwań jest umieszczona w:pamięci operacyjnej komputera od adresu 0(16) do 3FF(16)
Jakim formatem grafiki jest format SWF?wektorowej
Jakim formatej grafiki są następujące formaty: GIF, BMP, JPEG?rastrowej
W arkuszu kalkulacyjnym zawierającym bazę danych można wyświetlić wybrane rekordy spełniające podane kryterium. Jak nazywa się taki proces?Filtrowanie
W przedstawionym fragmencie kodu w wyniku wywołania funkcji cout<<test(3) otrzymano liczbę:
inline int test(double x)
{
return(x +0.5);
}
3
Specjalna metoda automatycznie uruchamiana w trakcie tworzenia obiektu pozwalająca na nadanie początkowych wartości danym obiektu toklasa.
W języku zorientowanym obiektowo klasa tonowy obiekt.
Jeżeli w danej klasie nie zostanie zdefiniowany destruktor, to:zostanie on wygenerowany przez obiekt.
Instrukcja dekrementacji w C++ toi--
W systemie operacyjnym Windows i Linux polecenie działające tak samo todir - wyświetla listę plików i podkatalogów.
Licencja OEM (Original Equipment Manufacturer) tolicencja podpisana przez producentów sprzętu komputerowego i udostępniana wraz ze swymi produktami.
Przejście komputera w stan hibernacji powoduje:wyłączenie komputera.
Polecenie mv /home/student/plik.gif /home/student/plk.gif użyte w systemie Linuxzmieni nazwę
(lub przeniesie plik).
Co oznacza w systemie Linux polecenie ls?służy do wyświetlania zawartości katalogu.
Co oznacza w systemie Linux polecenie rm?służy do kasowania plików.
Co oznacza w systemie Linux polecenie rmdir?Polecenie do usuwania katalogów.
Co oznacza w systemie Linux polecenie mv?pozwala na zmianę nazwy plików i katalogów oraz ich przemieszczanie w systemie plikowym.
Co oznacza w systemie Linux polecenie cp?pozwala na kopiowanie plików i katalogów
Co oznacza w systemie Linux polecenie touch?służy do tworzenia plików.
W jaki sposób w systemie Linux oznacza się bezwzględną ścieżkę dostępu?/
Uprawnienia nadawane w kolejności w systemie Linux dotycząuser, group, others
Dyski SSD (Solid State Disc) zawierają w środku obudowy:wyłącznie moduły pamięci typu Flash oraz elektronikę sterującą
W sytuacji, gdy programista chce otworzyć plik w trybie do zapisu w języku Turbo Pascal, użyje proceduryrewrite.
Do jakiej grupy można zaliczyć typy wymienione danych
CHAR INTEGER WORD LONGINT
używane w języku Turbo Pascal?
typy porządkowe
Przedstawiony poniżej algorytm za pomocą listy kroków
1. Zmiennej n przypisz wartość 0
2. Zwiększ n o 2
3. Wypisz n.
4. Jeśli n jest mniejsze od 12, to wróć do kroku 2.
5. Zakończ

wypisuje
5 liczb parzystych
Zapis
for i:=12 to 24 do i:=i+1
w języku Pascal przedstawia instrukcje
iteracyjną
Jakie polecenie wyświetla lub modyfikuje tablicę routingu protokołu TCP/IP?route
Jaki jest zakres adresów prywatnych w klasie A?od 10.0.0.0 do 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
Jaki jest zakres adresów prywatnych w klasie B?od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
Jaki jest zakres adresów prywatnych w klasie C?od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
W jakiej warstwie pracują protokoły FTP, HTTP, Telnet, DHCP, DNS, SMTP, POP3?w warstwie aplikacji ( 7 )
W jakiej warstwie pracują protokoły TCP, UDP?w wartwie transportowej ( 4 )
W jakiej warstwie pracują protokoły IP, ICMP, ROUTER?w warstwie sieciowej ( 3 )
W jakiej warstwie pracują protokoły ARP, SWITCH?w warstwie łącza danych ( 2 )
W jakiej warstwie pracują protokoły RS-232, DSL, IEEE 802.11, USB, Bluetooth, HUB?w warstwie fizycznej ( 1 )
Liczba portów, które nadzoruje firewall wynosi:65 534
Jednym z parametrów charakteryzujących skaner jest maksymalna rozdzielczość skanera podawana w postaci pary wartości np. 1200 x 2400 dpi. Druga liczba 2400 dpi oznacza:rozdzielczość silnika krokowego przesuwającego krok po kroku listwę skanera z układem optycznym i źródłem światła
Napęd DVDx16 umożliwia transfer danych z prędkością:22,4 MB/s ( 16x1,34 MB/s )
Napęd DVDx1 umożliwia transfer danych z prędkością:1,34 MB/s = 1350 KB/s
W monitorze LCD dyfuzor to:mlecznobiała przezroczysta folia umieszczona tuż za źródłem światła, której zadaniem jest równomierne rozproszenie światła na ekranie monitora
W menu programu BIOS Setup dział "STANDARD CMOS SETUP" dotyczyustawień podstawowych pozwalających na skonfigurowanie daty, godziny, napędów ATA/IDE, SATA
Technologia SDSL wykorzystuje istniejąca sieć telekomunikacyjną i umożliwia:wysyłanie i odbieranie danych kablem typu skrętka z tą samą prędkością
W sieciach LAN kabel z przeplotem (skrosowany), przygotowany według standardu T568A i T568B, należy użyć do połączeniahosta z hostem
Przełącznik w sieciach LAN podejmuje decyzję o przekazaniu danych do adresata na podstawie:adresu MAC
Przyjmuje się, że człowiek jest w stanie samodzielnie uwolnić się (rozewrzeć palce) z obwodu podczas przepływu przez niego na drodze ręka-ręka prądu rażenia o natężeniu9 mA
Aby nie ulec porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z komputera należy:podłączyć do gniazda z bolcem uziemniającym i zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem 10 A