Test 10

Dokończ następujące zdania.
Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danychreal.
Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przymodułach.
Protokół SMTP służy dowysyłania poczty elektronicznej do serwera pocztowego.
Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jestw grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.
Kwerenda, tozapytanie do bazy danych.
Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to
kompilacja.
Symetryczny kanał transmisji służy do transmitowania danychz taką samą prędkością do i z sieci.
Netykieta, tozbiór reguł i zachowań przyzwoitego zachowania w Internecie.
Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to procesor, urządzenia wyjścia/wejścia orazpamięć komputerowa.
SIMM (ang. Single Inline Memory Module), togeneracja pamięci DRAM.
Master Boot Rekord (MBR), togłówny rekord startowy dysku.
Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jestprzedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych.
Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086 pozwalasymulować działanie analogiczne do innego procesora.
Na chipset składa sięmostek północny i południowy.
Maksymalna przepustowość dla symetrycznego VDSL na dystansie około 300 m wynosi26 Mb/s.
Linia programu o treści a:=random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału<-5;4>.
Niezależne animacje dla poszczególnych slajdów można tworzyć w programiedo tworzenia prezentacji.
Jaka procedura Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze „zmienną-plikową" i udostępnia go do zapisu w nim danych?Rewrite.
Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje sięgniazdo CPU socket lub CPU slot.
Polecenie zmiany zezwoleń dostępu do plików w systemach uniksowych, tochmod.
W którym kluczu rejestru brak jest informacji na temat konfiguracji systemu Windows?HKEY_MACHINE_LOCAL
Uruchomionych usług w systemie Windows nie możnaponownie uruchomić bez ich wcześniejszego zatrzymania.
Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, toSSH.
Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer jest protokołemkomunikacyjnym wykorzystywanym do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach.
Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, toTELNET.
Fragment raportu z analizy systemu:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\KOK09RV94Z (Trojan.FakeAlert) C:\_OTL_\MovedFiles\11712200_170139\C_WINDOWS\Ezegya.exe (Rootkit.TDSS)
Jakie narzędzie (oprogramowanie) należy zastosować, aby usunąć zagrożenie i naprawić system?
Anti-malware.
FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane dokomunikacji według standardu IEEE 802.22.
Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem pośrednim) - podczas montażu i testowania (otwarta obudowa) jednostki centralnej jestzabezpieczenie różnicowoprądowe.
Podczas pracy z komputerem, pracownik nie jest narażony na promieniowaniesynchrotronowe.
Najkorzystniejsze oświetlenie stanowiska komputerowego mieści się w przedzialeod 300 Lx do 700 Lx.
Usługa oparta na protokole TCP/IP oferująca dynamiczną, dzierżawioną konfigurację adresów IP hostów i rozsyłająca inne parametry konfiguracji do odpowiednich klientów sieciowych, toDHCP.
Wykonanie naprawy komputera wymagającej wymiany procesora powinno być poprzedzoneodłączeniem zasilania komputera.
Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należyodłączyć komputer od zasilania elektrycznego.
Jeżeli podczas naprawy sprzętu komputerowego naprawiający został porażony prądem elektrycznym, w pierwszej kolejności należyuwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego.
Jaka część systemu operacyjnego pozwala na dostęp do danych zapisanych na dysku, wyświetla pulpit, pasek Start, uruchamia programy?Eksplorator Windows
Jaka część systemu operacyjnego pozwala na dostęp do danych zapisanych na dysku, wyświetla pulpit, pasek Start, uruchamia programy?Eksplorator Windows, który pełni funkcję powłoki systemowej
Z ilu warstw składa się jądro systemu operacyjnego z rodziny NT?2 - warstwy użytkownika i warstwy jądra
W jakiej warstwie jądra działają programy zarządzające podstawowymi zasobami komputera - menedżer procesów, menedżer pamięci wirtualnej, menedżer urządzeń wejścia-wyjścia?w warstwie jądra
Jaka warstwa jądra systemu operacyjnego pozwala na uruchomienie zainstalowanych aplikacji i usług, które nie realizują podstawowych zadań systemu operacyjnego?warstwa użytkownika
Co odpowiada za komunikację ze sprzętem podłączonym do komputera?jądro, a konkretnie warstwa abstrakcji sprzętowej ( Hardware Abstraction Layer - HAL )
Za co odpowiada warstwa abstrakcji sprzętowej ( znajdująca się w jądrze systemu operacyjnego )?za komunikację ze sprzętem podłączonym do komputera
Za co odpowiada warstwa użytkownika ( znajdująca się w jądrze systemu operacyjnego )?za uruchamianie zainstalowanych aplikacji i usług, które nie realizują podstawowych zadań systemu operacyjnego
Z czym komunikują się sterowniki urządzeń?mogą bezpośrednio komunikować się z systemem plików, siecią komputerową i podsystemami graficznymi
W jakim języku jest napisane jądro Linuksa?w języku C
Jakie są wersje jądra w przypadku systemu Linux?wersja stabilna i wersja rozwojowa
Osobno ładowane części jądra systemu Linux noszą nazwę:modułów
Jaki system charakteryzuje się modularną budową jądra?Linux
W systemie Linux, jak nazywają się osobno ładowane części, które zazwyczaj obsługują wybrane systemy plików i protokoły sieciowe lub pełnią funkcję sterowników urządzeń?moduły
Jakie systemy oparte są na jądrze NT ( New Technology )?Windows XP oraz Vista
Co oznacza skrót HTML?HyperText Markup Language
Jak nazywane są usługi w systemie Linux?demony
W systemie Linux, jakiego polecenia należy użyć, aby sprawdzić zadania wyświetlane w tle? Polecenie to wyświetla numer zadania w tle, nazwę procesu, jego status.jobs
Na rysunku przedstawiano blok
blok decyzyjny, warunkowy
decyzyjny, warunkowy.
Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzanych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11,8, -6, 0, 4 ?
algorytm
8
Na rysunku przedstawiono topologię
topologia rozszerzonej gwiazdy
rozszerzonej gwiazdy
Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel
skrętka nieekranowana
skrętka nieekranowana (UTP).
Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw
jednostki arytmetyczno-iogicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają
jednostka arytmetyczno-logiczna
wejścia dla operandów.
Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci
moduł pamięcie DDR2
DDR2
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
multiplekser
multipleksera.
Na rysunku przedstawiono
obiekt samopodobny
obiekt samopodobny
Fragment programu jest
struktura
strukturą.
Wynikiem działania programu jest
działanie programu
Tekst2Tekst2
W arkuszu MS Excel funkcja EDATE zwracaliczbę kolejną, odpowiadającą dacie przypadającej określoną liczbę miesięcy przed lub po wskazanej dacie.
Polecenie arp -sdodaje stałe odwzorowanie adresu IP do MAC.
Zdjęcie przedstawia kabel
kabel mikro USB
micro-USB.
Zdjęcie przedstawia kabel
kabel mikro USB
micro-USB.
Zdjęcie przedstawia kabel
kabel mini USB
mini-USB.
Przedstawiony rysynek nosi nazwę bloku
łącznik międzystronicowy
łącznika międzystronicowego.
Przedstawiony rysynek nosi nazwę bloku
łącznik stronicowy
łącznika stronicowego.
Algorytm przedstawiony obok w formie schematu blokowego
schemat algorytmu
oblicza sumę n liczb.
Zapis =A1<>A2 oznacza:prawda, gdy wartości A1 i A2 są różne; fałsz, gdy warunek nie jest spełniony.
Urządzenia Bluetooth klasy 2 posiadają maksymalny zasięg do10 m
Urządzenia Bluetooth klasy 1 posiadają maksymalny zasięg do100 m
Urządzenia Bluetooth klasy 3 posiadają maksymalny zasięg do1 m
Rysunek przedstawia schemat światłowodu
schemat światłowodu
wielomodowego o płynnej zmianie współczynnika załamania światła.
Na schemacie przedstawiono tryb QDR. Jest on charakterystyczny dla pamięci
tryb QDR
DDR2
Należy dokonać aktualizacji systemu Windows 2000 do Windows XP bezpośrednio z poziomu Windows. Jednak automatyczna aktualizacja nie uruchamia się z dysku CD. Jakiego polecenia należy użyć, aby uruchomić instalator systemu Windows XP?WINNT32
W którym etapie druku laserowego następuje skanowanie bębna światłoczułego laserem?Zapisywanie.
Co to jest heurystyka?Skanowanie w poszukiwaniu nowych, nieznanych wirusów, które nie są uwzględnione w bazie danych programu antywirusowego.
Co to jest skanowanie heurystyczne?zaawansowana technika skanowania plików w poszukiwaniu wirusów, która umożliwia inteligentne znajdowanie nieznanych wirusów, poprzez analizę anomalii i wykorzystanie archiwum istniejących schematów działania wirusów.
Nazwa iLink odnosi się do standarduIEEE 1394.
Ile styków sygnałowych posiada kabel SATA?7
Który z procesorów nie pozwala na wykonywanie 64-bitowego kodu?Intel Pentium 4
Zdjęcie przedstawia złącze
złącze światłowodowe wielomodowe SC
światłowodowe wielomodowe SC.
Zdjęcie przedstawia urządzenie
gateway VoIP
gateway VoIP.
Który rodzaj architektury procesorów został zaprojektowany do błyskawicznego wykonywania małych sekwencji instrukcji?RISC
Włączenie napięcia powoduje zmianę wymiarów kryształu, co z kolei powoduje zmniejszenie objętości komory i wypchnięcie kropli tuszu. Taki opis zasady działania jest charakterystyczny dla drukarkipiezoelektrycznej.
Dwukierunkowa magistrala systemowa wykorzystywana przez firmę AMD, która zapewnia przepustowość do 12,8 GB/s, toHyperTransport.
Liczba 111111 (2) zapisana w systemie binarnym, w systemie dziesiętnym wynosi63 (10)
Liczba 1024 (10) zapisana w systemie dziesiętnym, w systemie szesnastkowym wynosi400(16)
Jak należy wyrównać piny, aby uniknąć uszkodzenia podczas instalacji procesora w gnieździe typu ZIF?Pin 1 w procesorze jest wyrównany z pinem 1 w gnieździe ZIF.
Przedstawiony powyżej rysunek to algorytm
algorytm Euklidesa
Euklidesa.
Przykład typu pustego w języku C++ tovoid.
W Turbo Pascalu polecenie SetFillPatern służy doustawiania koloru wypełnienia figur.
Które polecenie narysuje prostokąt w Turbo Pascalu?Rectangle(x1,y1,x2,y2)
Liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę określana jest skrótemFLOPS
Polecenie Addr(x) w Turbo Pascaluzwraca wskaźnik zawierający adres zmiennej, funkcji lub procedury.
Na przedstawionym powyżej zdjęciu standard płyty głównej to
płyta główna micro ATX
microATX
Jaka powinna być minimalna odległość między sąsiednimi monitorami CRT?60 cm
Średnie natężenie oświetlenia na klawiaturze komputera powinno wynosić500 lx
TCO to norma określająca maksymalneolśnienie narządu wzroku na stanowisku komputerowym.