Test 09

Dokończ następujące zdania.
Technika ADSL3 umożliwia transmisję danych na odległośćdo 300 m.
Po naciśnięciu prawego przycisku myszy pojawia się menukontekstowe.
Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów,których obudowa posiada pola dotykowe.
Usługa oparta na protokole TCP/IP oferująca dynamiczną, dzierżawioną konfigurację adresów IP hostów i rozsyłająca inne parametry konfiguracji do odpowiednich klientów sieciowych, toDHCP.
Z jakim ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?Protected.
Fragment kodu FOR N := 0 TO 800 DO M := M - 2; jest instrukcjąiteracyjną.
Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwęwielozadaniowości kooperatywnej.
Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięciSRAM.
Program VirtualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/) służy do korzystaniaz wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym.
Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyćkabla sieciowego cross-over i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze.
Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamyeksportowaniem rejestru.
Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniuprogramów lub sprzętu, aby zapewnić ciągłość odbioru przy nierównomiernym nadawaniu.
Polecenie mmc systemu Windows 2000/Windows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwieraniazestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, służących do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem.
fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie dopłynności wyświetlania ruchomych obrazów.
Jeśli obraz ma rozdzielczość 72 ppi, to na jednym calu kwadratowym znajduje się5 184 pikseli.
Do kwerend funkcjonalnych w bazie danych ACCESS nie należy kwerendawybierająca.
Dla bazy danych ACCESS wskaż poprawny zapis w kwerendzie z wyrażeniem wiążącym.[Nazwisko]&" "&[lmie]&" "&[Data_urodzenia]
Obszar arkusza znajdujący się w komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adresA1:D3
Atrybut pola danych w tabeli programu Microsoft Access, który określa sposób wyświetlania informacji zapisanych w tym polu, toformat.
Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega naopracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany.
Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów?Układ odbiorczy bez własnego zasilania.
Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum2 dysków.
Sformułowanie kanał alfa w grafice komputerowej odnosi się dostopnia przezroczystości grafiki.
Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plikówRaiserFS (zwany także Reiser3) / EXT.
Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej wmoduł WiFi.
Adres IP 158.75.60.16 należy do adresówklasy B.
Adresy IPv6 są liczbami128 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów szesnastkowych.
Monitor powinien spełniać standardEPA Energy Star ( Environmental Protection Agency ).
Dotknięcie bez opaski antystatycznej karty rozszerzeń od strony styków na spodniej części tuż po wyłączeniu komputera najprawdopodobniej spowodujeuszkodzenie elektrostatyczne karty.
Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?Intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych monitorów komputerów.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim polega nazastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania.
Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność torobaki.
Po zatrzymaniu oddechu, na skutek porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym, zalecana częstotliwość wdmuchiwania powietrza podczas sztucznego metodą oddychania usta-usta wynosi12 razy na minutę.
Które składniki, oprócz podatku VAT, powinny być uwzględnione przy ustalaniu ceny detalicznej wyrobów nieopodatkowanych akcyzą?Cena zakupu i marża detaliczna.
Papier wartościowy własnościowy, stwierdzający uczestnictwo jego właściciela w majątku przedsiębiorstwa toakcja.
Które zadanie należy do kompetencji sądów rejestrowych, prowadzących Krajowy Rejestr Sądowy?Prowadzenie rejestru przedsiębiorców.
Który rodzaj działalności wymaga uzyskania koncesji?Sprzedaż paliwa.
Który rodzaj działalności jest działalnością gospodarczą?Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych.
Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest osobazatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Podatnik, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się z podatku od towarów i usług musi złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularzVAT-R - zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (Uwaga - Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie)
Przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników. Jaki dokument powinien sporządzić w celu odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne?Deklarację ZUS DRA.
Pani Jolanta Wąs kupiła pralkę automatyczną na którą otrzymała 24-miesięczną gwarancję potwierdzoną w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Wskaż podmiot, który pełni rolę gwaranta w tej transakcji.Producent.
Osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą z powodu zmiany nazwiska wymieniła dowód osobisty i zamierza dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Który formularz powinna wypełnić ta osoba?NIP - 1 - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.
Nieobowiązuje od 01.01.2012
Zakład Stolarski „Drewex" produkuje meble. Właściciel zakładu wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Określ, według jakiej stawki zakład „Drewex" powinien płacić podatek od uzyskanego przychodu.5,5%
Które świadczenie przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe?Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
Jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który pracuje w przedsiębiorstwie 32 tygodnie?1 miesiąc.
Z wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę potrącana jest kwota pokrywająca w całości składki na ubezpieczeniechorobowe i zdrowotne.
Jakie rozszerzenia mają formaty pliku w programie Access?.accdb ( w Microsoft Office Access 2007 ) i .mdb ( wcześniej )
Podstawowy obiekt bazy danych służący do przechowywania danych to:tabela.
Obiekty bazy danych, które służą do przedstawiania danych z tabeli lub kwerendy w sposób graficzny to:formularze.
Obiekty bazy danych, które umożliwiają przeszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie danych. Służą do pobierania informacji z tabel, ich przetwaniania oraz wykonania obliczeń to:kwerendy.
Zbiory procedur i funkcji napisanych w języku Visual Basic (w Accessie) to:moduły.
Jakie kwerendy mają na celu połączenie kilku pól w jedno?kwerendy wiążące
Jaka jest struktura kwerendy z wyrażeniem wiążącym?Wyrażenie wiążące zawiera nazwy łączonych pól (w nawiasach kwadratowych) i operator wiązania &. Spacja oddzielająca nazwy łączonych pól zapisywana jest w apostrofie. Np. pole NAZWISKO i pole IMIĘ w jedno pole IMIĘ I NAZWISKO; [NAZWISKO] & " " & [IMIĘ].
Na jakie dwie grupy dzielimy kwerendy?wybierające i funkcjonalne
Organizacja, która zarządza systemem DNS to:
Jest to organizacja, która wyłoniła się w celu zaprowadzenia porządku w nazwach domen i adresach IP komputerów przyłączonych do Internetu.
IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority)
Instytucja odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.ICANN (ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów)
Jakie protokoły znajdują się w warstwie internetowej modelu TCP/IP?protokoły: IP, ICMP, ARP, RARP
Jaki jest odpowiednik wartwy internetowej w modelu TCP/IP w modelu OSI?sieci
Wymień wartwy modelu TCP/IP począwszy od góry.aplikacji, transportowa, internetowa, dostępu do sieci
Wymień wartwy modelu OSI począwszy od góry.aplikacji, prezentacji, sesji, transportowa, sieci, łącza danych, fizyczna
Jaki protokół pełni funkcje kontrolne i informacyjne? Jest on używany przez polecenie sprawdzające poprawność połączenia ( np. polecenie ping). W jakiej warstwie występuje?ICMP ( Internet Control Message Protocol ) - sieci ( OSI ) / internetowej ( TCP/IP )
Jaki protokół znajduje adres warstwy łącza danych MAC dla znanego adresu IP i w jakiej warstwie występuje?protokół ARP - sieci ( OSI ) / internetowej ( TCP/IP )
Co oznacza skrót ICQ?I Seek You - szukam cię - pierwszy komunikator internetowy uruchomiony w 1996
Jaki plik daje możliwość stworzenia miniprogramów opartych na poleceniach systemu operacyjnego, które automatyzują pracę na komputerze?plik wsadowy
Jaka jest komenda warunkowa w plikach wsadowych?IF
Jakie polecenie służy do konfiguracji i sprawdzania ustawień interfejsów sieciowych w systemie Linux?ifconfig
Jakie polecenie umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych interfejsów sieciowych w systemie Linux?ifconfig
Jaką składnię ma polecenie dla włączenia interfejsów sieciowych w systemie Linux?ifconfig up
Jaką składnię ma polecenie dla wyłączenia interfejsów sieciowych w systemie Linux?ifconfig down
Jakie polecenie jest odpowiednikiem polecenia ipconfig w systemie Linux?ifconfig
Co to jest IGR?protokół routingu
Jaki system plików posiada funkcję indeksowania, która przyspiesza wyszukiwanie plików?NTFS
Programy dla systemu Windows rozprowadzane są w dwóch postaciach:w postaci plików wykonywalnych i pakietów instalacyjnych
W systemie Linux za komunikację z użytkownikiem odpowiedzialna jest powłoka systemu operacyjnego ( ang. shell ) zwana także :interpreterem poleceń.
Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?
schemat płyty głównej
1
Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
Blok funkcjonalny RAMDAC
przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
koder priorytetu
kodera priorytetu.
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
kontroler przerwań
kontroler przerwań.
Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
karta sieciowa
Sieciowa
Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Schemat blokowy algorytmu
występuje w III obszarze.
W przedstawionym fragmencie programu znajduje się
Pętla warunkowa
pętla warunkowa, która może nie wykonać się ani razu, jeżeli jej warunek będzie od początku nieprawdziwy.
W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma
sata vs. ata
większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?
procesor AMD Athlon 1333
1 333 MHz
Ile razy będzie sprawdzany warunek we fragmencie algorytmu przedstawionym na schemacie blokowym?
schemat algorytmu
6 razy.
Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą „przez wybór" (Selection Sort). Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?
selection sort
6 porównań.
Przedstawiony program realizuje algorytm
algorytm rekurencyjny
rekurencyjny.
Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
instrukcja for
13
Jaka wartość zmiennej W zostanie wyprowadzona na ekran monitora na koniec działania programu egzamin?
zmienna
57
Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
pętla
Ani razu.
Przedstawiony stan ekranu terminala uzyskano w wyniku testu przeprowadzonego w systemie Windows.
tracert
Pracownik serwisu uzyskał w ten sposób informację o
ścieżce do lokalizacji docelowej.
Zadaniem sterownika jestkomunikacja między systemem operacyjnym a urządzeniem.
W jakim języku programowania zamiast wskaźników używa się ulepszonej formy referencji, które nigdy nie mogą wskazywać na przypadkowy adres pamięci, mogą jedynie wskazywać na rzeczywisty obiekt lub mieć wartość null?Java
Jaki operator w Turbo Pascalu zwraca część całkowitą z dzielenia?mod
Jakim formatem graficznym jest SWF?formatem grafiki wektorowej
Jak nazywa się proces w arkuszu kalkulacyjnym zawierającym bazę danych, który polega na wyświetlaniu wybranych rekordów spełniających podane kryterium?Filtrowanie
Specjalna metoda automatycznie uruchamiana w trakcie tworzenia obiektu pozwalająca na nadanie początkowych wartości danym obietku toklasa.
W języku zorientowanym obiektowo klasa tonowy obiekt.
Jeżeli w danej klasie nie zostanie zdefiniowany destruktor, to zostanie on wygenerowany przezobiekt.
Przejście komputera w stan hibernacji powodujewyłączenie komputera.
Uprawnienia nadawane w kolejności w systemie Linux dotycząuser, group, others.