Test 08

Dokończ następujące zdania.
Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurąInitGraph.
Proces optymalizacji relacyjnej bazy danych, mający na celu eliminację powtarzających się danych, tonormalizacja.
Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 tousługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci.
Podstawowym elementem bazy danych zawierającym kompletny opis jednego obiektu bazy jestrekord.
POP3 jest protokołemprotokołem odbierania e-mail.
Procesor RISC to procesorze zredukowaną listą rozkazów.
W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy plikubiblioteki.
Licencja OEM tolicencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami.
W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?Visual Component Library
Procesor Athlon 2800+ toprocesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.
Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością100 Mbps.
Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, toEPPMode.
Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?W nagłówku lub stopce.
Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to należy przede wszystkim sprawdzić, czyliczba nie mieści się w komórce i nie można jej prawidłowo wyświetlić.
Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?Debuggera.
Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego?Nosząca nazwę main.
W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?i+=2
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.
Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić?Termotransferową.
W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?Streamer.
Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.1
W jakim systemie operacyjnym przy instalacji sterowników do nowego urządzenia może pojawić się komunikat:
System nie może zweryfikować wydawcy tego sterownika. Ten sterownik nie ma podpisu cyfrowego albo podpis nie został zweryfikowany przez urząd certyfikacji. Nie należy instalować tego sterownika, jeżeli nie pochodzi z oryginalnego dysku producenta lub od administratora systemu.
Windows XP
System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, toLinux
W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym serwerze?DHCP
Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinienzalogować się do domeny serwera i posiadać odpowiednie uprawnienia do plików znajdujących się na serwerze.
Informacje przesyłane w sieci Internet przez użytkownika A do użytkownika B nie docierają. Użytkownik A musi prześledzić trasę połączenia z adresem IP użytkownika B. Jakiego polecenia musi użyć, jeżeli korzysta z komputera z systemem Windows XP?tracert
W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić100 m.
Skaner antywirusowy wykrył niepożądane oprogramowanie. Z opisu wynika, że jest to dialer, który pozostawiony w systemiepołączy się z płatnymi numerami telefonicznymi przy użyciu modemu.
Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć.
W celu ochrony urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi występującymi na ciele pracownika stosuje sięopaskę antyelektrostatyczną na rękę.
Podczas wymiany pojemników z tuszem w drukarce atramentowej należy pamiętać dodatkowo o założeniurękawic lateksowych lub foliowych.
Wielogodzinna praca przy komputerze wymaga ergonomicznej aranżacji miejsca oraz prawidłowej pozycji przy pracy. Nieprawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze lub nieprawidłowe trzymanie myszki podczas pracy przy komputerze może być przyczyną dolegliwościzespołu cieśni nadgarstka.
Środkiem ochrony przeciwporażeniowej powodującym samoczynne odłączenie zasilania w warunkach wystąpienia nadmiernego prądu doziemnego jestwyłącznik różnicowoprądowy.
Porażony prądem elektrycznym jest nieprzytomny, oddycha i ma wyczuwalne tętno. Co należy zrobić udzielając poszkodowanemu pomocy przed przyjazdem lekarza?Ułożyć go w pozycji bezpiecznej i rozluźnić ubranie.
Państwo Jarczyńscy są posiadaczami własnego domu. Sami w nim mieszkają, nikomu nie wynajmują żadnej jego części. Który podatek opłacają z tytułu posiadania domu?Od nieruchomości.
Rejestracja w systemie REGON to zgłoszenie działalności gospodarczej doUrzędu Statystycznego.
Przedsiębiorca, który chce prowadzić rozliczenia w formie bezgotówkowej musi posiadaćrachunek bankowy.
Skrót VAT dotyczy podatkuod towarów i usług.
Pan Jan Nowak jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Po zakończeniu roku podatkowego zakład pracy przesyła mu dokument, w którym zawarte są informacje o zaliczkach na podatek dochodowy. Jaki to dokument?PIT-11
W której sytuacji pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy?Pracownik zakończył pracę, w związku z wygaśnięciem umowy.
Prezes firmy budowlanej podpisał z pracownikiem umowę o pracę na czas trwania budowy centrum handlowego. Którą z poniżej wymienionych umów podpisał pracownik?Umowę na czas określony.
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nie otrzymał wynagrodzenia, może dochodzić swoich praw na podstawie przepisówKodeksu pracy.
Najkorzystniejszą umową, ze względu na stabilizację zawodową pracownika, jestumowa na czas nieokreślony.
Pan Jan Nowak jest importerem wyrobów tytoniowych. Jaki rodzaj podatku musi on zapłacić przed wprowadzeniem towaru do obrotu?Akcyzowy.
Jak określa się procesor ze zredukowaną listą rozkazów?RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Jak określa się procesor ze złożonymi specjalistycznymi rozkazami (instrukcjami)? Rozkazy mogą operować bezpośrednio na pamięci.CISC (Complex Instruction Set Computer)
Jaka architektura charakteryzuje się tym, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami, co sprawia, że są kodowane w ten sam sposób?architektura von Neumanna
Z jakich komponentów składa się komputer w architekturze von Neumanna?pamięci komputerowej, jednostki centralnej, jednostki arytmetyczno-logicznej, urządzeń wejścia/wyjścia
Jaka architektura komputera ma skończoną i funkcjonalnie pełną listę rozkazów?von Neumanna
Jak inaczej jest nazywany port LPT?Interfejs IEEE 1284
Ile danych można przesłać za pomocą portu LPT?8 bitów danych za pomocą równoległych linii sygnałowych
Po stronie komputera port LPT przyjmuje postać:żeńskiego gniazda D-Sub typu DE-25
Po stronie urządzenia ( drukarki ) montowane jest zwykle złącze:Centronics ( DB-25 )
Porównywaniu dwóch kolejnych elementów i zamiana ich kolejności jest to sortowanie:bąbelkowe (ang. bubble sort)
We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym1010 0000 0000 0000 0000 - 1011 1111 1111 1111 1111
Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
firewire gniazdo
FireWire
Ile bloków wykonania działań i wejścia/wyjścia znajduje się na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu?
schemat blokowy algorytmu
2 bloki wykonania działań (obliczeniowe)
3 bloki wejścia/wyjścia
Jaką instrukcję języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram alogrytmu?
turbo pascal instrukcja if ... then ... else
IF ... THEN ... ELSE
Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
instrukcja wyboru
wyboru
Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
schemat monitora wejście cyfrowe
2
Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
schemat karty graficznej
Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt
Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
schemat karty dźwiękowej
Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy
Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania
algorytm sortowania bąbelkowego
bąbelkowego
Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje wartość
lista kroków algorytmu
1 elementom na przekątnej macierzy
Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
wartość zmiennej
32
W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
instrukcja iteracyjna
parzyste 0 - 100
W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym ile można wyróżnić podsieci?
karty sieciowe
3
Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?
oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy
A
Zdjęcie przedstawia kabel
kabel firewire
FireWire
Zdjęcie poniżej przedstawia złącze płyty głównej
złącze płyty głównej SATA
SATA
Zdjęcie ukazuje parametry napędu
złącze napędu Combo
Combo
Potoczna nazwa urządzenia elektrycznego, elektronicznego lub komputerowego łączącego w sobie różne funkcje np. nagrywarki CD-RW i czytnika płyt DVD.Combo (ang. combined – połączony)
Protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom automatyczne uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych toDHCP
Bufor jest toobszar pamięci służący do przechowywania danych do komunikacji między dwoma systemami.
Za co odpowiedzialna jest instrukcja switch w języku C++?Służy do podejmowania wielowariantowych decyzji.
Przedstawiony na rysunku element blokowy nosi nazwę
element blokowy start stop
start-stop.
Jakiego systemu operacyjnego nie da się zainstalować na partycji NTFS?Windows Millennium
Jaki protokół jest odpowiedzialny za dynamiczne przydzielanie adresu IP w sieciach?DHCP
Poniższy kod programu sprawi, że
kod programu
na ekranie zostaną wypisane liczby od 1 do 5, po czym program się skończy.
Jaki formatem pliku jest MPEG-2?jest standardem ogólnego kodowania ruchomych obrazów i związanych z nimi informacji audio.
Jaki formatem pliku jest Ogg Vorbis?dźwiękowym
Format grafiki rastrowej bez kompresji toPSD
Algorytmy kryptograficzne stosowane są doszyfrowania danych.
Podczas demontażu podzespołów komputerowych jest zalecane stosowanieokularów ochronnych.
Po ilu godzinach pracy pracodawca powinien zapewnić 5 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy przy obsłudze monitora ekranowego?Po 1 godzinie.
Przedstawiony na zdjęciu kabel mini-SAS stosowany jest
kable mini sas
jako wewnętrzny port kontrolerów RAID, pozwalający na podłączanie dysków twardych.
Oznaczenie USB SuperSpeed określa, iż maksymalna szybkość dla urządzenia wynosi4,8 Gb/s
Który ze standardów reguluje użycie równoległych portów drukarki?IEEE 1284
Na zdjęciu poniżej element dołączony do wyposażenia płyty głównej służy do
połączenie SLI
połączenia SLI.
Który z wpisów do pliku konfiguracyjnego boot.ini uruchomi system operacyjny Windows XP w trybie awaryjnym z wierszem poleceń?/safeboot:minimal(alternateshell)
Prezentowany fragment kodu programu służy do
fragment kodu programu
wyszukiwania licznika o największej liczbie powtórzeń.
Algorytmy kompresji służą między innymi dotworzenia materiału w formacie mp3.
Jakie polecenie systemu Windows służy do zmiany systemu plików partycji systemowej z FAT32 na NTFS bez reinstalacji systemu?convert c: /fs:ntfs
Jakie urządzenie sieciowe potrafi regenerować sygnał danych bez segmentacji sieci?Koncentrator.
Klauzula ORDER BY języka SQL określasposób sortowania wyników.
Powszechne zabezpieczenie AACS stosowane na płytach Blu-ray opiera się w głównej mierze na szyfrowaniu symetrycznym algorytmemAES
Powyższy program jest przykładem
program tasowania talii kart
tasowania talii kart
Która z kolumn tabeli odnosi się do zapisu materiału wideo w standardzie Blu-ray?
standard Blu-ray
1.
Co to jest RSI?Zespół Cieśni Nadgarstka.
W wypadkach porażenia prądem elektrycznym najważniejszą sprawą jestuwolnienie porażonej osoby spod działania prądu elektrycznego.
Patchcord tokrótki przewód służący do przesyłania sygnałów elektrycznych, np. w sieciach.
Protokół wielodostępowy z badaniem stanu kanału i wykrywaniem kolizji toCSMA/CD
Liczba 1C (16) w systemie heksadecymalnym, w systemie dziesiętnym wynosi28 (10)
Na zdjęciu obok przedstawiono złącze N, które jest stosowane
złącze do instalacji antenowych
głównie w instalacjach antenowych na zewnątrz budynków.
Na powyższym zdjęciu przedstawiono adapter umożliwiający zasilanie
adapter karty graficznej
karty graficznej wyposażonej w gniazdo PEG 8-pin za pomocą standardowej wtyczki PCI-E 6-pin.