Test 06

Dokończ następujące zdania.
W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci?Byte
Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład dowyjaśnienia działania fragmentów programu.
Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa sięjustowaniem.
W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie.
Numer (adres) IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkamioktetów.
Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jestdekompresja.
Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?~
Skrót MAN oznacza siećmiejską.
Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określasposób połączenia ze sobą komputerów.
W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametremrozdzielczości.
Robak komputerowy to program, któryma zdolność samoreplikacji.
System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci toDNS.
W systemie operacyjnym Linux archiwizację danych wykonuje się poleceniemtar.
Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy dowyprowadzania informacji.
Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?0
Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się odzera.
Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowegostruct.
Sposób łączenia danych pomiędzy tabelami w bazie danych Access określająrelacje.
Pamięć podręczna określana jest nazwąCache.
Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótemEEPROM.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada zatryb pracy dysku.
Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywaniaoperacji zmiennoprzecinkowych.
Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?Podstawowa, rozszerzona oraz dysk logiczny.
Które zadanie spełnia system informatyczny?Przetwarzanie danych.
W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?Niewłaściwe napięcie zasilania procesora.
Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2?533 MHz
Pamięci DDR2 zasilane są napięciem1,8 V.
Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną.Izolacja części czynnych narzędzi.
Pracownik serwisu komputerowego uległ porażeniu prądem elektrycznym. Pierwsza czynność, którą należy wykonać touwolnienie poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego.
W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanieultrafioletowe i podczerwone.
Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m,
natomiast między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej
0,8 m.
Po każdej godzinie pracy pracownikowi wykorzystującemu monitor ekranowy należy zapewnić przerwę trwającą co najmniej5 minut.
Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używaćrękawic skórzanych.
Cookie nazywa się pliktekstowy, przechowujący informacje dla danej witryny sieci Web.
Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarłaumowę o pracę.
Numer identyfikacji podatkowej NIP nadajenaczelnik urzędu skarbowego.
Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę przyrozwiązaniu stosunku pracy.
Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającymudział w kapitale spółki akcyjnej.
Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży?Paragon fiskalny.
W rejonowym urzędzie pracy nie możnazarejestrować działalności gospodarczej na własny rachunek.
W wyniku ankiety przeprowadzonej w sklepie „SARA” stwierdzono, że klienci nie są zadowoleni ze standardu obsługi. Które działanie powinien podjąć właściciel, aby poprawić jakość obsługi klienta?Przeszkolić personel w zakresie obsługi klienta.
Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawcanie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia lekarskiego.
Do typów danych całkowitych zaliczamy:byte, word, integer, longint, shortint
Jakiej jest wielkości i jaki przedział zajmuje typ danych całkowity Byte?1 bajt, przedział od 0 do 255
Jakiej jest wielkości i jaki przedział zajmuje typ danych całkowity Word?2 bajty, przedział od 0 do 65 535
Jakiej jest wielkości i jaki przedział zajmuje typ danych całkowity Integer?2 bajty, przedział od -32 756 do 32 756
Ile bajtów zajmują zmienne typu Longint i Shortint?4 bajty i 1 bajt
Jaki typ zmiennych wykorzystujemy do posługiwania się znakami ASCII?Char
Ilu bitowy jest kod ASCII?7-bitowy
Jaki typ zmiennych przechowuje dwie wartości: True i False?Boolean
Jakie są rzeczywiste typy zmiennych?real, single, double, extended, comp
W odniesieniu do jakich typów zmiennych nie wolno jest stosować operatorów mod i div?do zmiennych typu rzeczywistego: real, single, double, extended, comp
Ile bajtów zajmuje zmienna typu Real?6 bajtów
Jak inaczej określa się dużą literę?wersalik
Jak określa się litery i cyfry o wyglądzie wersalików?kapitaliki
Jak inaczej nazywa się odstęp międzywierszowy?interlinia
Jakim skrótem oznacza się bezprzewodową sieć lokalną?WLAN (Wireless Local Area Network)
Operatory div i mod, przeznaczone są wyłącznie do działań na liczbachcałkowitych (byte, word, integer, longint, short)
Jaki protokół sieciowy umożliwia konwersję logicznych adresów warstwy sieciowej na fizyczne adresy warstwy łącza danych?ARP ( Address Resolution Protocol )
Jaki protokół dokonuje konwersji adresów IP na adres MAC w sieciach Ethernet?ARP ( Address Resolution Protocol )
Jaki protokół warstwy sieciowej OSI/TCP/IP jest wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz trasowaniu. Pełni on przede wszystkim funkcję kontroli transmisji w sieci i jest wykorzystywany w programach ping oraz traceroute.ICMP (ang. Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych)
Jakie protokoły odpowiadają za dostarczanie danych do celu, czyli przenoszą pakiety zawierające dane użytkowników sieci?protokoły trasowane (ang. routed protocols)
Jak nazywa się w Linuksie program służący do instalacji i zarządzania pakietami zawierającymi oprogramowanie?RPM (RPM Package Manager, dawniej Red Hat Package Manager)
Jak nazywa się wirus który uaktywnia się np. o ustalonych dniach?Bomba czasowa
Jak nazywa się program zawarty w komunikacie wysyłanym pocztą elektroniczną, który po uruchomieniu wysyła kopie do wielu użytkowników?Łańcuch szczęścia
Jak nazywa się wirus który uaktywni się gdy zostaną spełnione określone warunki logiczne (np. dojdzie do załamania sytemu gdy usuniemy określony plik)?Bomba logiczna
Dowolny program który zawiera kod realizujący funkcje inne niż spodziewa się tego użytkownik lub inne niż zawiera dokumentacja to:Koń trojański
Program który wysyła swoje kopie przez połączenia sieciowe do innych systemów komputerowych. W odróżnieniu od wirusa, nie potrzebuje programu nosiciela, a jest samodzielnym programem wykonywalnym.Robak
Jaka jest maksymalna liczba partycji podstawowych?4
Ile można utworzyć partycji logicznych na jednym dysku fizycznym?liczba jest nieograniczona
W systemach z rodziny Windows partycje rozszerzone są znane bardziej jako:dyski logiczne.
Dysk MBR może zawierać maksymalnie ......... partycje podstawowe albo ......... partycje podstawowe i .......... partycję rozszerzoną z wieloma partycjami logicznymi.4, 3 i 1
Jaką pamięć można rozpoznać po przeźroczystym okienku ze szkła kwarcowego na górze układu, przez które widać kość krzemową i które umożliwia dostęp światła ultrafioletowego w razie konieczności skasowania. Jest to pamięć wielokrotnego programowania.EPROM (ang. Erasable Programmable Read-Only Memory)
Jakie polecenie w systemie Linux zajmuje się kompresją?gzip
Jakie polecenie w systemie Linux pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykonywane?ps
Jakie polecenie w systemie Linux pokazuje nam zawartość katalogu?ls
Jaki element działa elektronowego emituje w wyniku termoemisji elektrony?katoda
Pamięci DDR zasilane są napięciem2,5 V.
Pamięci DDR3 zasilane są napięciemstandardowo 1,5 V (może być także 1,3 V).
Proces dekompresji jest działaniem przeciwnym do działaniakompresji.
Jak nazywa się proces odtworzenia oryginalnych danych na podstawie ich postaci skompresowanej?dekompresja.
Co oznacza polecenie ls w systemie Linux?wyświetla listę plików i katalogów w konsoli tekstowej
Co oznacza polecenie ps w systemie Linux?wyświetla procesy uruchomione na serwerze, bez parametrów wyświetla programy wybranego użytkownika
Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?
Turbo Pascal
4
Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku?
schemat blokowy blok operacyjny
Operacyjny.
Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
algorytm ile kolorów
Jeden.
Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
algorytm liczba kroków
trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe.
Przykładem jakiego algorytmu jest zamieszczony poniżej schemat blokowy?
algorytm sekwencyjny
algorytm sekwencyjny
Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++.
fragment programu napisany w języku C++
Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
10
Na rysunku przedstawiono wycinek bazy danych programu Access. Strzałkami oznaczono:
wycinek bazy danych programu Access
pole, nazwa pola, rekord.
Rysunek przedstawia topologię
topologia gwiazdy
gwiazdy.
Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pami ęci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą
schemat płyty głównej
1
Rysunek przedstawia wejście typu
wejście typu COM
COM
Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
zrzut ekranu testu czasu oczekiwania pamieci
czasu oczekiwania pamięci.
Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń
symbol SCSI
SCSI
Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci
symbol SCSI
SDRAM
Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
blok wejścia wyjścia
wejścia-wyjścia.
Format NLX płyt głównych jest stosowany w obudowachniskoprofilowych typu low profile.
W dyskach hybrydowych HHD zastąpionotradycyjny bufor, zrealizowany jako pamięć typu DRAM (dynamiczna, wymagająca odświeżania), pamięcią typu Flash.
Jakie polecenie informuje użytkownika o podejrzanych połączeniach TCP np. generowanych przez wirusy?netstat
Jaki protokół routingu ma:

maksymalną liczbę skoków ograniczoną do 15

wysyła całą tablicę routingu co 30 sekund

jest protokołem klasowym?
RIP